foto1
Duch walki i sportowa rywalizacja ...
foto1
Szermierka dla wszystkich ...
foto1
Patriotyczna tradycja polskiego oręża ...
foto1
Ćwiczenia szermiercze formą doskonalenia ruchowego ...
foto1
Szermierka dla wszystkich ...
Witamy na stronie UKS Szabla Ząbki

Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba I charakter prawny

§1

Uczniowski Klub Sportowy UKS „Szabla Ząbki” zwany dalej „Klubem" jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków.

§2

 1. Terenem działania Klubu jest miasto Ząbki
 2. Siedzibą Klubu jest M.O.S.iR. w Ząbkach, ul. Słowackiego 21

§3

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 7 ust. 4 i 5 ustawy o kulturze fizycznej i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

§4

 1. Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą - Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty oraz z własnym statutem.
 2. Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sportowych.

§5

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2
Cel i środki działania

§6

Celem Klubu jest:

 1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
 2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
 3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
 4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
 5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
 6. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
 7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
 8. Integracja wspólnot rodzinnych.
 9. Organizacja zajęć sportowych mających na celu angażowanie w działalność sportową dzieci z rodzin rozbitych i patologicznych.
 10. Zapobieganie uzależnieniom i patologiom wśród młodzieży.
 11. Kultywowanie patriotycznej tradycji polskiego oręża i polskiej szabli sportowej

§7

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem ośrodka, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.

§8

Klub opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających.

§ 10

 1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie, rodzice i instruktorzy, którzy złoża pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.
 2. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgoda ich przedstawicieli ustawowych.

§11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.
 2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
 3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.
 4. Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określanych przez Zarząd Klubu.
 5. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§12

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno-finansową dla Klubu.

§13

Członkowie wspierający mają prawo do:

 1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich przedstawicieli w Walnych Zebraniach Klubu.
 2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.
 3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§14

 1. Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
  1. branie czynnego udziału w działalności Klubu,
  2. przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu,
  3. godne reprezentowanie barw Klubu,
  4. płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.
 2. Do obowiązków członków wspierających należy:
  1. wywiązywanie się z zadeklarowanych świadczeń.

§15

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

 1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.
 2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
  1. umyślnego naruszenia postanowień statutu,
  2. nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy,
  3. działania na szkodę Klubu.
 3. Rozwiązanie się Klubu.
 4. Od uchwały Zarządu o skreśleniu członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od otrzymania uchwały.

Rozdział 4
Władze Klubu

§16

Władzami Klubu są:

 1. Walne Zebranie Klubu,
 2. Zarząd Klubu,
 3. Komisja Rewizyjna.

Kadencja władz trwa 2 lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.
Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§17

 1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na dwa lata.
 3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. na wniosek 1/3 ogółu członków zwyczajnych.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§18

 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
  1. uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
  2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarząd Komisji Rewizyjnej,
  3. uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
  4. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  5. ustalenie wysokości trybu płacenia składek członkowskich i wpisowego,
  6. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.
 2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
 3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie wspierający oraz osoby zaproszone przez Zarząd.

§19

 1. Zarząd Klubu składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa i Sekretarza.
 2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na trzy miesiące.
 3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu, w  tym Prezesa lub Sekretarza.
 4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekretarzem.

§20

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżąca działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:

 1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i dziabnie w jego imieniu,
 2. wykonywanie uchwal Walnego Zebrania Klubu,
 3. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
 4. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
 5. przyjmowanie i skreślanie członków,
 6. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 7. składanie sprawozdań z działalności Klubu.

§21

 1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje walne Zebranie.

§22

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.
 3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
 4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.
 5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
  1. przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
  2. wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów  oraz sposobów ich usunięcia,
  3. składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku
   udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  4. składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli  Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,
  5. występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o  zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź  istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

§23

 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Walne
  Zebranie.

§24

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej - władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

Rozdział 5
Wyróżnienia i kary

§25

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu.

§26

 1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu -Zarządowi przysługuje - zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu - prawo wymierzania następujących kar:
  1. upomnienia,
  2. nagany,
  3. zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,
  4. wykluczenia.
 2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 14 dni.
 3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 6
Majątek i fundusze Klubu

§27

 1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze:
  1. składki członkowskie,
  2. dotacje budżetowe na zadania zlecone,
  3. darowizny, zapisy, spadki osób prawnych oraz fizycznych,
  4. dochody z działalności gospodarczej (np. reklama, sprzedaż towarów, usług),
  5. dochody ze sprzedaży majątku,
  6. majątek,
  7. inne źródła.
 2. Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.
  1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków organów tub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Klubu pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są wiązani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".
  2. Zabrania się przekazywania majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
  3. Zabrania się, wykorzystywania majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
  4. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku  do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§28

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch spośród następujących: Prezesa, Sekretarza, dwóch upoważnionych członków Zarządu.

Rozdział 7
Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

§29

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do glosowania.

§30

 1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do glosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.

 


Na podstawie art. 4 ust.4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. im.) uczniowski klub sportowy o nazwie:

Uczniowski Klub Sportowy „SZABLA ZĄBKI"

wpisano do Ewidencji uczniowskich klubów sportowych Starostwa Powiatowego w Wołominie pod Nr 73.
Niniejszy statut zatwierdzono decyzją Starosty Wołomińskiego nr 29/2012 z dnia 27.12.2012 r.

Wołomin, dnia 27 grudnia 2012 r.

Kontakt

UKS Szabla Ząbki
ul. Juliusza Słowackiego 21, 05-091 Ząbki
tel. kom. 606 968 271, 600 494 717

sekretariat@szabla-zabki.pl

Bank

Bank Gospodarki Żywnościowej SA
Centrala - Departament Operacji Krajowych
01-211 Warszawa, ul.Kasprzaka 10/16

Nr. rach. 32 2030 0045 1110 0000 0252 6670

1%

Przekaż 1% podatku na UKS "Szabla Ząbki"
Na formularzu PIT wpisz KRS: 0000270261
Cel szczegółowy UKS SZABLA ZĄBKI 1047

Dziękujemy wszystkim darczyńcom.